نرم افزارهای طراحی سازه ها

 • ETABS
 • SAFE
 • SAP2000
 • PERFORM
 • TEKLA
 • CSI COL

نرم افزارهای طراحی معماری رشته مهندسی عمران

 • AutoCAD
 • AutoCAD Architecture
 • REVIT Architecture
 • ArchiCAD

نرم افزارهای اجزا محدود رشته مهندسی عمران

 • ABAQUS
 • ANSYS
 • SOLID WORKS
 • CATIA
 • OPENSEES

نرم افزارهای برنامه نویسی رشته مهندسی عمران

 • MATLAB
 • VISUAL FORTAN
 • VISUAL STUDIO
 • ++C

نرم افزارهای مهندسی زلزله رشته مهندسی عمران

 • SEISMO STRUCT
 • SEISMO SIGNAL
 • SEISMO SPECT
 • SEISMO MATCH
 • SEISMO ARTIF

نرم افزارهای مهندسی پل رشته مهندسی عمران

 • CSI Bridge
 • ADAPT Builder
 • LARSA 4D
 • SAM LEAP
 • LUSAS

نرم افزارهای نقشه برداری رشته مهندسی عمران

 • AutoCAD MAP 3D
 • SDR MAP
 • SURFER
 • GEOMATICA
 • NOVA

نرم افزارهای ترسیم جزئیات رشته مهندسی عمران

 • AutoCAD Structural
 • REVIT Structure
 • MICRO STATION

نرم افزارهای تاسیساتی رشته مهندسی عمران

 • AutoCAD MEP
 • AutoCAD Electrical
 • AutoCAD Mechanical

سایر نرم افزارها رشته مهندسی عمران

 • AutoCAD Civil 3D
 • PROKON
 • RISA
 • ROBOT ROBIN
 • PLAXIS
 • Quantity Take Off