تحلیل سازه

در نمونه فیلم های آموزشی نشان داده شده سعی شده مطالب درسی تحلیل سازه با بیانی ساده ارائه شود و 

سعی شود نکات ارائه شده کنکور های ارشد و دکتری و همچنین آزمون های نظام مهندسی به طور کامل پوشش داده 

شود. ذکر این نکته لازم است که pdf خام مطالب نیز همراه فیلم ها قرار داده شده.